Picasa

Zasady programu

Nasze zasady dotyczące treści zostały opracowane z myślą o komforcie użytkowników usług Google. Dlatego prosimy o ich przestrzeganie. Zasady dotyczące treści mogą ulec zmianie – informacje na ten temat będzie można znaleźć w tym miejscu.

Treści pornograficzne i nieprzyzwoite:

Treści promujące nienawiść: użytkownikom nie wolno publikować materiałów promujących nienawiść do grup wyróżniających się ze względu na rasę lub przynależność etniczną, wyznanie, niepełnoprawność, płeć, wiek, status weterana lub orientację seksualną/tożsamość płciową.

Treści zawierające przemoc: użytkownikom nie wolno publikować bezpośrednich gróźb wymierzonych w konkretne osoby lub grupy osób.

Prawa autorskie: z zasady reagujemy na uzasadnione zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich. Więcej informacji o naszych procedurach ochrony praw autorskich

Informacje prywatne i poufne: zabronione jest nieuprawnione publikowanie należących do innych osób informacji prywatnych i poufnych (na przykład numerów kart kredytowych, ubezpieczenia społecznego, praw jazdy i innych dokumentów).

Podawanie się za inne osoby: użytkownikom nie wolno podszywać się pod inne osoby przy użyciu usług Google w celu wprowadzenia innych osób w błąd.

Bezprawne korzystanie z usług: zabrania się korzystania z naszych produktów i usług do celów niezgodnych z prawem lub do promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Konto użytkownika naruszającego tę zasadę może zostać usunięte, a odpowiednie informacje zostaną przekazane stosownym władzom.

Spam, destrukcyjny kod i wirusy: użytkownikom nie wolno rozsyłać spamu ani złośliwego oprogramowania i wirusów.

Korzystając z Picasa Web Albums, należy też przestrzegać Zasad dotyczących treści i zachowania użytkownika Google+.

© Google · Prywatność · Warunki · Zasady programu · Centrum pomocy · Przewodnik wprowadzający